موسسه آموزش عالی کارموسسه آموزش عالی کار
موسسه آموزش عالی کارموسسه آموزش عالی کار
ارسال کتاب به دوستان
فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی
تازه های کنفرانس ها و همایش های تخصصی
کتابخانه
سامانه ثبت نام
اخبار آموزش
صفحه 2
دانشجویان گرامی می توانند جهت مشاهده دروس ارائه شده در نیمسال 932 در سامانه گلستان از گزارش 212 استفاده نمایند .
شروع کلاسهای واحد تربیت بدنی از هفته اول اسفند ماه می باشد . 
به اطلاع کلیه دانشجویانی که واحد کار آموزی را اخذ نموده اند می رساند که این دانشجویان بایستی حداکثر 14 واحد درسی را اخذ نمایند و فقط دانشجویانی که ترم آخر می باشند از این قانون مستثنی می باشند .
اخبار مالی
صفحه 4
دانشجویان گرامی جهت مشاهده مبلغ شهریه هر درس ومبلغ شهریه ثابت وهمچنین کل واریزی می توانند به منوی کاربر-گزارشهای آموزش-کارنامه مالی  ویا گزارش شماره81 مراجعه واز میزان شهریه ترم ، بدهی ویا طلب خود مطلع گردند.
نکته:به اطلاع کلیه دانشجویانیکه درخواست مهلت جهت  واریز شهریه داده اند میرساند که مبلغ فوق در قسمت تخفیفات منظور شده که پس از اتمام مهلت ،اعتبار حذف  ومبلغ بدهی شهریه مشخص می گردد.
برنامه حضور اساتید در ایام هفته
صفحه 5
کلیه کلاسهای استاد پروانه باقری الموتی روز چهار شنبه 94/1/26 تشکیل نخواهد شد .
کلیه کلاسهای استاد فیضی راد روز چهار شنبه 94/1/26 تشکیل نخواهد شد .
کلیه کلاسهای استاد خدیجه مظفری (جایگزین استاد نظافتیان)روز سه شنبه 94/1/25 تشکیل نخواهد شد .
کلیه کلاسهای استاد ملکی مجد روز چهار شنبه 94/1/26 تشکیل نخواهد شد .
کلیه کلاسهای استاد مرضیه باقری روز چهار شنبه 94/1/26 تشکیل نخواهد شد .
کلیه کلاسهای استاد مهدی جانی روز سه شنبه 94/1/25 و چهار شنبه 94/1/26 تشکیل نخواهد شد .
کلیه کلاسهای دکترفرزین رضایی روزهای پنج شنبه 94/1/27 و پنج شنبه 94/2/3 تشکیل نخواهد شد .
گروهای درسی ارائه شده در نیمسال 3932 به تفکیک رشته و مقطع در اطلاعیه های آموزشی